Centrale Opleidingscommissie - Zorgopleidingen

Centrale Opleidingscommissie Zorgopleidingen

De Centrale Opleidingscommissie (COC) Zorgopleidingen zet zich in voor een prettig, veilig en goed opleidingsklimaat voor het praktijkdeel van alle verpleegkundige en medische ondersteunende opleidingen* in het Maastricht UMC+. De commissie komt op voor de belangen van studenten, praktijkcoördinatoren en werkbegeleiders, en geeft advies en bemiddelt bij eventuele geschillen. Het MUMC+ is een van de eerste ziekenhuizen in Nederland dat (sinds 2019) beschikt over een dergelijke COC.

De gezondheidszorg is momenteel sterk in beweging. De vele ontwikkelingen en veranderingen zijn van grote invloed op het verpleegkundig en paramedisch vakgebied. Leren in de praktijk is een essentieel onderdeel van opleiden. De COC Zorgopleidingen is er voor leerlingen, praktijkcoördinatoren, werkbegeleiders, leidinggevenden en managers. We geven een paar voorbeelden. Als leerling kun je onder meer een beroep op de COC Zorgopleidingen doen als je het niet eens bent met een beoordeling en je er met je werkbegeleider niet uit komt. Praktijkcoördinatoren en werkbegeleiders kunnen de COC onder meer inschakelen als ze twijfelen over hoe ze een leerling moeten beoordelen en voor advies over het inrichten van de toetsmomenten of de aanvraag van een opleidingserkenning. Leidinggevenden en managers kunnen een beroep op de COC doen als ze bijvoorbeeld het opleidingsklimaat binnen hun afdeling(en) verder willen verbeteren en daarbij ondersteuning nodig hebben of als ze het juiste aantal werkbegeleiders voor hun leerlingen willen vaststellen. Bovendien kan de COC Zorgopleidingen meedenken en advies geven over het aannamebeleid om personeelstekorten in de toekomst te kunnen opvangen.

De COC Zorgopleidingen en COVID-19
COVID-19 stelt ons voor nieuwe uitdagingen bij het opleiden in de praktijk. Praktijkleren vraagt tijdens deze grillige periode om de nodige aanpassingen. De COC kan praktijkcoördinatoren en werkbegeleiders adviseren over effectieve en efficiënte alternatieven voor het praktijkleren, zoals diverse digitale leermethoden. Ook kan de COC hen helpen bij het opdoen van nieuwe inzichten om verbinding en kruisbestuiving in de praktijk te waarborgen, ondanks het gebrek aan face-to-face-contacten.
Voor studenten zijn het digitale leren en het ontbreken van face-to-face-contacten soms een ware beproeving, die spanning en onzekerheid met zich mee kunnen brengen. Stages zien er post COVID-19 anders uit, et cetera. De COC kan voor studenten een klankbord zijn en hen adviseren over hoe zij toch voldoende verdieping kunnen aanbrengen in hun (vervolg)opleiding. Ook voor leidinggevenden en managers kan de COC als klankbord dienen en hen adviseren over het veilig stellen van het opleidingsklimaat binnen hun afdeling(en) in het ‘nieuwe normaal’.

Schroom dus niet om contact op te nemen!

Duurzaam opleidingsklimaat
De COC Zorgopleidingen wil verder de kwaliteit van het opleidingsklimaat in het MUMC+ waarborgen door betere onderlinge verbinding, samenwerking en uniformiteit te bevorderen. Praktijkcoördinatoren en werkbegeleiders van de diverse opleidingen gaan daarvoor met elkaar in gesprek, nemen een kijkje in elkaars keuken en houden elkaar een spiegel voor. Zo kunnen ze gebruik maken van ieders talenten, kennis en ervaring. Het streven is bovendien werkwijzen, procedures, functieprofielen, evaluaties en formulieren beter af te stemmen.
Een andere taak is de structurele monitoring van het praktijkdeel van de praktijkleerplaatsen, onder meer door het uitvoeren van interne audits. Tevens is de vijfjaarlijkse CZO-audit op deze manier beter voorbereid.

De verpleegkundige vervolgopleidingen en de medische ondersteunende opleidingen staan bovendien aan de vooravond van een grondige moderniseringsslag. Het landelijke programma CZO Flex Level gaat grote impact hebben op vooral het praktijkdeel van de opleidingen. De COC Zorgopleidingen zal een belangrijke rol vervullen bij het implementeren van de verandering binnen ons huis.

Hoe staat ons opleidingsklimaat ervoor?

Om te meten hoe het huidige opleidingsklimaat wordt ervaren, zet de COC Zorgopleidingen vanaf 2020 vragenlijsten uit onder studenten, werkbegeleiders en praktijkcoördinatoren. (i.s.m. een onafhankelijk adviesbureau en Zuyderland Medisch Centrum). Op basis van de uitkomsten, worden verbeterpunten geformuleerd door de COC om een duurzaam opleidingsklimaat te bewerkstellingen.

Ingesteld door Raad van Bestuur

De COC Zorgopleidingen is ingesteld door de Raad van Bestuur naar het voorbeeld van de COC voor de medisch vervolgopleidingen. De COC werkt nauw samen met de Maastricht UMC+ Academie Zorgopleidingen.

De COC Zorgopleidingen heeft in de tweede helft van 2020 haar visiedocument gepresenteerd aan de Raad van Bestuur met daarin onder meer het meerjarenplan met daarin de (toekomst)visie en doelstellingen. Dit is na de zomerperiode in te zien via https://academie.mumc.nl/coc.

Geschillencommissie

Een belangrijke taak van de COC Zorgopleidingen is bemiddeling bij interne geschillen tussen studenten en/of werkbegeleiders en/of praktijkcoördinatoren. Een vertrouwenspersoon (Ine Hilderink) maakt deel uit van deze geschillencommissie.

Dagelijks Bestuur

Alle praktijkcoördinatoren van onze organisatie vormen gezamenlijk de COC Zorgopleidingen. Het Dagelijkse Bestuur bestaat uit de volgende leden:

  • Rob Sturtz, verpleegkundige SEH (voorzitter), cluster acuut
  • Francine Pinckaers, praktijkcoördinator oncologie (secretaris), cluster langdurige zorg
  • René Pluijmakers, opleidingscoördinator Beeldvorming
  • Sharon Stohr, praktijkcoördinator Medium Care, cluster acuut
  • Ine Hilderink, vertrouwenspersoon COC-Zorgopleidingen
  • Michel van Zandvoort, directeur Academie Zorgopleidingen


Het dagelijks bestuur van de COC Zorgopleidingen met v.l.n.r. Ine Hilderink, Rob Sturtz, Francine Pinckaers, René Pluijmakers, Sharon Stohr en Michel van Zandvoort

Ledenvergadering

Tweemaal per jaar vindt de algemene ledenvergadering plaats voor alle praktijkcoördinatoren van de COC Zorgopleidingen in huis. Daarbij sluiten tevens aan: een vertegenwoordiging van het Dagelijks Bestuur van de COC, de Raad van Bestuur, de VAR, de directeur van de MUMC+ Zorgacademie en een vertegenwoordiging van de opleidingscoördinatoren. De eerstvolgende ledenvergadering vindt plaats op 13 oktober. Bekeken wordt hoe de ledenvergaderingen post-corona vorm zullen krijgen.

Meer informatie of een advies aanvragen?

Meer informatie over de taken, doelstellingen en gremia van de COC Zorgopleidingen vind je in het reglement COC Zorgopleidingen en in de Powerpoint Presentatie. Heb je vragen of wil je een advies aanvragen, neem dan contact op via centraleopleidingscommissie.zorgopleidingen@mumc.nl

*De COC Zorgopleidingen richt zich op alle verpleegkundige en medisch ondersteunende opleidingen die erkend zijn door het College Zorg Opleidingen (CZO) evenals de niet CZO-erkende opleidingen, zoals de AOA. Onder de COC Zorgopleidingen vallen voor nu alle verpleegkundige vervolgopleidingen en de medisch ondersteunende opleidingen zoals MBRT en hbo-VT.