Medische Vervolgopleidingen

Kwaliteitscyclus

De kwaliteitscyclus is een cyclus van 5 jaar, gebaseerd op een opleidingserkenning van 5 jaar. Indien er sprake is van een kortere erkenning dan deze vijf jaar dan zal de cyclus qua duur en inhoud hierop worden afgestemd. Zoals in het schema te zien is, wordt er elk jaar (digitaal) een D-RECT afgenomen, om het jaar een MCTQ en Interne Opleidingsaudit en ieder jaar na een audit mogelijk een Reflectiegesprek. Tevens wordt na afronding van de opleiding een Exit enquête afgenomen en dient de afdeling jaarlijks een PDCA-cyclus aan de Academie Medische Vervolgopleidingen aan te leveren. Deze vaste cyclus geldt voor elke opleidingsgroep in het MUMC+ en er kan alleen van worden afgeweken na overeenstemming met COC en A-MVO. In de volgende paragrafen vindt u een toelichting op de kwaliteitsinstrumenten die in bovenstaand schema benoemd worden.

D-RECT Dutch Residency Educational Climate Test

Wat? De D-RECT is een web-based systeem waarin het algemene opleidingsklimaat van een afdeling wordt beoordeeld. De volgende aspecten worden gemeten (schaal 1-5): Opleidingssfeer, Werken in een team, Rol formele opleider, Begeleiden en toetsen, Gepland onderwijs, Samenwerking peers, Aansluiting werk AIOS, Toegankelijkheid supervisoren en Overdracht.
Door wie? Alle AIOS van een opleiding vullen de vragenlijst (anoniem) in (één lijst per AIOS).

MCTQ    Maastricht Clinical Teaching Questionnaire

Wat? De MCTQ wordt gebruikt om de individuele supervisor en/of leden van de opleidingsgroep van feedback te voorzien over hun rol als supervisor en/of begeleider op de werkvloer.  De MCTQ focust op 6 competenties van de supervisor, te weten: Coaching, Rolmodel, Exploratie, Articulatie, Bereikbaarheid, en Veilig Leerklimaat. Tevens is er ruimte om narratieve feedback te geven voor wat betreft de sterke punten van de supervisor en de punten die voor verbetering vatbaar zijn.
Door wie? De AIOS vullen de enquête (anoniem) in en daarnaast vult de medisch specialist/supervisor een zelfevaluatie in.

Interne opleidingsaudit

Wat? De interne opleidingsaudit (IOA) beoogt het systematische gebruik van (andere) kwaliteitsmetingen te integreren. Het doel van de IOA is het bereiken van een continue kwaliteitsimpuls en is uitdrukkelijk bedoeld om zaken die goed zijn te benoemen en verbeterpunten te identificeren. In gesprekken met separaat en gezamenlijk de AIOS-groep en de opleidingsgroep worden, rekening houdend met de huidige regelgeving, sterke en minder sterke punten van de opleiding benoemd.
Door wie? De Commissie Interne Opleiding Audit, samengesteld uit leden die werkzaam zijn (geweest) in het MUMC+ en affiniteit hebben met opleiden in de breedste zin van het woord, gaan in gesprek met AIOS en de opleidingsgroep, zowel separaat als collectief.

Reflectiegesprek

Wat? Tijdens het Reflectiegesprek worden met de opleiders en AIOS-vertegenwoordiger verbeterdoelen, vanuit de vakgroep geformuleerd, besproken. De mogelijkheden, voortgang en de doelstellingen worden samen bekeken, alsook of en waar nodig bijsturing dan wel ondersteuning gewenst is.
Door wie? 1 clinicus (lid DB-COCM), 1 onderwijskundige, 1 stafadviseur A-MVO, beide opleiders van betreffende vakgroep en 1 AIOS vertegenwoordiger uit deze vakgroep.

Jaaroverzicht [PDCA-cyclus]

Wat? Elke vakgroep wordt gevraagd een vaste PDCA cyclus voor haar opleiding bij te houden waarin verbeterdoelen voor de opleiding worden opgenomen.
Door wie? Alle leden van de opleidingsgroep en AIOS.

Voor meer informatie verwijzen we naar het magazine 'SAMENgevat'. In deze brochure vindt u een overzicht van de structuur van de kwaliteitszorg op het gebied van de medische vervolgopleiding zoals deze is vormgegeven binnen het MUMC+.

Tevens vindt u hier het visiestuk 'kwaliteitszorg MUMC+ 2017-2018' over de zorg voor de kwaliteit van de medische vervolgopleidingen binnen MUMC+ en OOR ZON. In bijgaand stuk wordt de missie en de daarvan afgeleide doelen ten aanzien van kwaliteit van de opleiding beschreven.