Simulatie-/teamtraining

Simulatie-vaardigheidsonderwijs is in zijn algemeenheid bewezen doelmatiger en patiëntveiliger dan traditioneel klinisch onderwijs. Het wordt daarom wereldwijd steeds meer toegepast.

Toepassingen en doelgroepen

Binnen vaardigheidsonderwijs kunnen verschillende soorten trainingen onderscheiden worden (die soms gecombineerd worden):

  1. Lichamelijk onderzoek training: het leren en oefenen van eenvoudige vaardigheden (b.v. pols tellen, ademhalingsfrequentie tellen) tot meer gecompliceerde  vaardigheden (b.v auscultatie van het hart en leren waarnemen van souffles en de interpretatie daarvan)
  2.  Consultvaardigheden training: het leren en oefenen van patiënt-zorgverlener gesprekken en daarmee samenhangende competenties als verslaglegging, overdracht (inclusief verwijsbrieven) en patient-presentaties. Naast ongecompliceerde consult situaties gaat het bij consultvaardigheden ook over slecht-nieuws gesprekken, informatie verstrekking, onderhandelen en omgaan met agressie.
  3.  Deeltaaktraining: het oefenen van kleine technische taken of onderdelen van procedures (b.v. het inbrengen van een arterielijn of een larynxmasker, het leren knopen van hechtingen of het veilig overtillen van een patiënt). Hieronder kunnen ook laboratorium trainingen geschaard worden, zoals het bepalen van hemoglobine en/of urineonderzoek
  4.  Proceduretraining: het oefenen van een hele procedure, bestaand uit een aantal deeltaken en hun samenhang (b.v. de standaard opvang van een traumapatiënt, een laparoscopische cholecystectomie, een standaard anesthesie-inleiding).
  5.  Algoritmetraining: het oefenen van het toepassen van een algoritme voor een bepaalde klinische situatie zoals b.v. de ALS (reanimatie) en ATLS (trauma-opvang) cursussen
  6.  Teamtraining: het trainen als team, waarbij zowel het bereiken van een technisch doel aandacht kan krijgt als ook het sociaal / collegiaal functioneren van het team (Crew Resource Management; reeds verplicht in de opleiding Anesthesiologie en in de STZ ziekenhuizen)

Simulatie-vaardigheidsonderwijs is van toepassing op alle bovengenoemde soorten en is van belang voor het gehele traject van opleiden, startend bij de initiële opleidingen (bijv. die van de basisarts, verpleegkundige of anesthesie-medewerker), post-initiële opleidingen (bijv. opleiding tot specialist, IC-verpleegkundigen of verpleegkundig specialist) tot en met nascholing en deskundigheidsbevordering van professionals werkzaam in de gezondheidszorg. Steeds vaker ook wordt het ook toegepast voor het trainen van multidisciplinaire teams bestaande uit bijvoorbeeld medisch specialisten, (gespecialiseerde) verpleegkundigen, medisch ondersteuners,  andere hulpverleners, e.d.. In ons Simulatiecentrum houden we ons vooralsnog met name met de 4 laatstgenoemde soorten trainingen bezig.

Teamtraining

Van de professional in de gezondheidszorg wordt verwacht dat zij ook in weinig voorkomende zorgsituaties adequaat en professioneel weet te handelen. Voor een aantal van die zorgsituaties is het moeilijk om voldoende ervaring op te doen in de dagelijkse praktijk, b.v. bij reanimaties of trauma-opvang. Het verkrijgen van ervaring in de handvaardigheden en in het functioneren in de sociale  context  hieromheen  wordt daardoor bemoeilijkt.
Simulatie helpt teams en individuen onder voldoende realistische omstandigheden bij het aanleren van deze technische en sociale vaardigheden, waardoor effectiever technisch handelen en een verbeterde communicatie, samenwerking en crisismanagement in de werkomgeving bereikt worden. Wij realiseren dit op Europees niveau (EUSIM).

Sluit de enquête