Een leven lang leren met SCOPE

Wat is SCOPE?

SCOPE is een regionaal nascholingsprogramma dat ontworpen is in het kader van een leven lang leren. Het ligt in het verlengde van de opleiding tot verpleegkundige of specialistisch verpleegkundige en is gebaseerd op het onderling delen van kennis.

Het doel van SCOPE is dat verpleegkundigen hun verworven competenties kritisch leren onderzoeken, evalueren en verbeteren. Dit kan leiden tot gedragsverandering en dus ook tot verbetering op de werkvloer. Het allerbelangrijkste is echter om de kennis en ervaring te delen over de grenzen van de eigen afdeling heen.

De kracht van SCOPE zit in de reflectie, uitwisseling van ervaringen en de diversiteit aan ziekenhuizen/deelnemers.

Wat is SCOPE?
Themadagen

SCOPE biedt verschillende Themadagen die onafhankelijk van elkaar gevolgd kunnen worden. De inhoud van deze dagen is mede ontwikkeld door professionals van de deelnemende afdelingen. Alle competenties komen, verdeeld over de dagen, aan bod.

Om goed voorbereid naar de Themadag te komen, ontvang je vooraf een opdracht. Daarnaast vragen we je om een specifieke leervraag mee te nemen, waar die dag aandacht aan wordt besteed. Uiteraard besteden we aandacht aan de nieuwste inzichten in het vakgebied door gebruik te maken van experts.

De Themadagen vinden plaats op verschillende locaties in de OORZON (Onderwijs en OpleidingsRegio ZuidOost Nederland). Dit biedt de mogelijkheid om tijdens een dag daadwerkelijk een kijkje te nemen in een andere werkomgeving.

Blokkentoren
Aanbod

De Maastricht UMC+ Academie biedt het SCOPE-programma aan binnen de OORZON-regio. Hiernaast vind je een overzicht met informatie per programma en de bijbehorende themadagen. In de komende jaren worden er tevens meer SCOPE-programma’s voor (specialistisch) verpleegkundigen ontworpen. 

Wil je meer informatie over SCOPE of heb je vragen? Neem dan gerust contact op met René Hounjet, de opleidingscoördinator van SCOPE, via telefoonnummer 043-3872122 of per e-mail: rene.hounjet@mumc.nl

 • SCOPE-AOA/MC bestaat uit 3 unieke Themadagen die twee keer per jaar worden georganiseerd, eenmaal in het voorjaar en eenmaal in het najaar. Dit zorgt voor een doorlopende cyclus waarbij zorgprofessionals op toerbeurt kunnen deelnemen. Elke Themadag biedt zorgprofessionals de mogelijkheid om kennis en ervaring uit te wisselen, te leren van elkaar en zich verder te ontwikkelen in hun vakgebied. Hieronder vind je een overzicht van de Themadagen met de globale inhoud:

  TD 1
  Initieel assessment en state of the art care: scherpzinnig zorgen voor elke patient!

  Voor de AOA- en MC-verpleegkundigen vormen klinische beeld- en oordeelsvorming een essentiële basis voor een adequate opvang, stabilisatie en begeleiding van patiënten. Het op systematische wijze verzamelen van gegevens, het identificeren en interpreteren van klachten en symptomen van ziekte, met behoud van empathisch gedrag, staat centraal in ons werk. En dit alles volgens de meest recente inzichten: state of the art.

  Tijdens deze Themadag gaan we dieper in op klinisch redeneren in het kader van A (Airway) en B (Breathing). We onderzoeken hoe begrippen als compliance, resistance en DO2 ons kunnen helpen bij het uitvoeren van doeltreffende interventies. Hierbij richten we ons op het bieden van de best mogelijke zorg aan onze patiënten.

  Bovendien zullen we aandacht besteden aan de ondersteuning van orgaansystemen bij de geriatrische patiënt. Deze specifieke groep onderscheidt zich door multiproblematiek en a-specifieke presentatie van ziekten. Ziekteprocessen bij oudere mensen verlopen vaak anders dan bij jongere mensen, waarbij lichamelijke en geestelijke problemen vaak gelijktijdig voorkomen en van invloed zijn op het dagelijkse leven. Bij geriatrische patiënten in de acute sector moeten we vooral bedacht zijn op het ontstaan van een delier, dat veel voorkomt bij ouderen, vooral tijdens ziekte of na een operatie.

  Laten we onze scherpzinnigheid gebruiken om elke patiënt de zorg te bieden die ze nodig hebben en verdienen. Deze dag zal ons voorzien van nieuwe inzichten en handvatten, zodat we met zelfvertrouwen en expertise de uitdagingen van het initieel assessment en state of the art care kunnen aangaan. 

  TD 4 
  Orgaansysteem ondersteuning: samen staan we sterk!

  Op deze Themadag staan we stil bij de diverse manieren waarop we de organen van onze patiënten kunnen ondersteunen. Dit omvat het gebruik van verpleegkundige handelingen, geavanceerde instrumenteel-technische voorzieningen, farmacotherapeutische behandelingen en/of een psychosociale aanpak. De ernst van de aandoening vraagt om doeltreffende interventies, vaak gebaseerd op protocollen en standaardprocedures, waarbij we specifieke apparatuur, hulpmiddelen en/of gesprekstechnieken toepassen. Als AOA- en MC-verpleegkundigen zijn we bekwaam om deze handelingen uit te voeren, in opdracht van de arts en binnen de grenzen van onze eigen deskundigheid en bevoegdheid.

  We zien regelmatig patiënten die zich presenteren met intoxicaties door alcohol en drugs, soms zelfs in combinatie. Hoe bieden we deze patiënten de juiste ondersteuning? Tijdens deze dag zullen we ons verdiepen in het bieden van hulp aan deze complexe zorgvragers, met aandacht voor zowel de somatische als psychiatrische benadering. Hoe kunnen we als multidisciplinair team de beste zorg bieden aan deze vaak uitdagende patiënten?

  Daarnaast merken we een toenemend aantal psychiatrische patiënten in de acute zorg. Hoe kunnen we deze patiënten op de juiste manier ondersteunen en benaderen? Wat wordt er van ons verwacht? We zullen leren hoe we deze situaties fysiek onder controle kunnen houden, terwijl we tegelijkertijd onze empathische benadering niet uit het oog verliezen.

  Laten we onze krachten bundelen en onze kennis en vaardigheden aanscherpen om de best mogelijke zorg te bieden aan onze geïntoxiceerde en psychiatrische patiënten. Samen zullen we ontdekken hoe we als team kunnen samenwerken om deze complexe zorgvragers te ondersteunen en hen de zorg te geven die ze verdienen. 

  TD 6
  Sepsis- en infectiepreventie: samen voor een veilige zorg!

  Tijdens deze Themadag richten we onze aandacht op sepsis, een ernstig ziektebeeld veroorzaakt door een infectie, waarbij het lichaam heftig reageert. Het is een levensbedreigende aandoening waarvoor snelle behandeling in het ziekenhuis noodzakelijk is. Onze rol als AOA- en MC-verpleegkundigen is van cruciaal belang om sepsis vroegtijdig te herkennen. Het monitoren en interpreteren van vitale parameters speelt hierbij een essentiële rol. Door deze kritische zorg kunnen we de mortaliteit zo laag mogelijk houden en de behandeling en overlevingskansen van de patiënt positief beïnvloeden. We zullen onze expertise vergroten om sepsis zo min mogelijk te missen en zo een betere zorg voor onze patiënten te waarborgen.

  Daarnaast nemen we infectiepreventie onder de loep, een essentieel element bij het voorkomen en beheersen van multiorgaanfalen en disfunctie. We zullen ons richten op algemeen geldende hygiënische maatregelen, zoals aseptische technieken, om de incidentie van nosocomiale infecties te verminderen of zelfs te voorkomen. Het waarborgen van een veilige zorgomgeving staat centraal, waarbij we samenwerken om infecties te bestrijden en te voorkomen.

  Laten we ons gezamenlijk inzetten voor een veilige zorgomgeving en vroegtijdige herkenning van sepsis. Door onze kennis en vaardigheden te verbeteren, kunnen we onze patiënten optimaal ondersteunen en behandelen. Met een toegewijd en deskundig team zijn we vastberaden om onze patiënten de beste zorg te bieden en zo de impact van sepsis en infecties te minimaliseren. 

 • SCOPE-CC bestaat uit 2 unieke Themadagen die twee keer per jaar worden georganiseerd, eenmaal in het voorjaar en eenmaal in het najaar. Dit zorgt voor een doorlopende cyclus waarbij zorgprofessionals op toerbeurt kunnen deelnemen. Elke Themadag biedt zorgprofessionals de mogelijkheid om kennis en ervaring uit te wisselen, te leren van elkaar en zich verder te ontwikkelen in hun vakgebied. Hieronder vind je een overzicht van de Themadagen met de globale inhoud.

  TD 4 
  Orgaansysteem ondersteuning: het hart van klinisch redeneren!

  Op de Cardiac Care Unit staat het hart van de patiënt centraal, ondersteund door een scala aan verpleegkundige handelingen, instrumenteel-technische voorzieningen en complexe farmacotherapeutische behandelingen. De ernst van de aandoening vraagt om doortastende interventies, waarbij protocollen en standaardprocedures vaak als leidraad dienen en specifieke apparatuur en hulpmiddelen ingezet worden.

  Als CC-verpleegkundige speel je een cruciale rol bij het monitoren van de patiënt en het uitvoeren van interventies. Dit vereist het leggen van verbanden tussen verschillende orgaansystemen, om zo de patiënt adequaat te kunnen ondersteunen. Op deze Themadag staat klinisch redeneren bij de cardiologische patiënt centraal.

  We zullen samen dieper ingaan op de complexiteit van cardiologie, waarbij we ons richten op het analyseren van klinische gegevens en het nemen van doordachte beslissingen. Door kritisch te kijken naar de situatie en te vertrouwen op onze expertise, zullen we in staat zijn om de best mogelijke zorg te bieden aan onze patiënten. Deze dag biedt een unieke kans om te leren en te groeien als CC-verpleegkundigen, waarbij we onze kennis en vaardigheden verder ontwikkelen om ons hart en ziel te leggen in de zorg voor onze cardiologische patiënten.

  Laten we samen bouwen aan een sterk fundament van klinisch redeneren, waarbij we ons hart volgen en onze patiënten de zorg geven die ze verdienen. We kijken ernaar uit om samen met jullie het hart van klinisch redeneren te ontdekken!

  TD 5
  Monitoring en veilig gebruik apparatuur: waakzaamheid als waarschuwing!

  Op de Cardiac Care Unit is nauwkeurig monitoren van cruciaal belang voor de zorg van ernstig zieke patiënten. Het woord "monitoring" komt van het Latijnse woord "monere," wat "waarschuwen" betekent. Het doel van monitoring is dan ook om het medische en verpleegkundige personeel zo snel mogelijk te waarschuwen bij veranderingen in de toestand van de patiënt.

  Als CC-verpleegkundigen hanteren we diverse niveaus van monitoring (ABCDE), waarbij we de onderlinge samenhang nauwlettend in de gaten houden. Bovendien behoort het monitoren van patiënten met pacemakers en ICD's tot onze dagelijkse bezigheden. Maar wat als deze apparatuur niet naar behoren werkt? Welke gevolgen heeft dat voor onze patiënt, vooral als er ritme- en geleidingsstoornissen ontstaan? Op deze Themadag zullen we dieper ingaan op deze essentiële aspecten.

  Laten we onze waakzaamheid als een krachtige waarschuwing gebruiken om onze patiënten te beschermen en hun welzijn te waarborgen. Tijdens deze dag zullen we onze kennis en expertise versterken, zodat we in staat zijn om snel en doeltreffend te reageren op veranderingen in de toestand van onze patiënten. Samen zullen we de uitdagingen aangaan in het streven naar optimale monitoring en veilig gebruik van apparatuur op de Cardiac Care Unit, om zo onze patiënten de beste zorg te bieden!

 • SCOPE-Obstetrie bestaat uit 2 unieke Themadagen die twee keer per jaar worden georganiseerd, eenmaal in het voorjaar en eenmaal in het najaar. Dit zorgt voor een doorlopende cyclus waarbij zorgprofessionals op toerbeurt kunnen deelnemen. Elke Themadag biedt zorgprofessionals de mogelijkheid om kennis en ervaring uit te wisselen, te leren van elkaar en zich verder te ontwikkelen in hun vakgebied. Hieronder vind je een overzicht van de Themadagen met de globale inhoud.

  TD 1
  Initieel assessment en State of the art care: klinisch redeneren voor optimale zorg!

  Op deze Themadag staat de obstetrieverpleegkundige in de schijnwerpers, met de focus op klinische beeld- en oordeelsvorming. Dit vormt een essentiële basis voor de opvang, stabilisatie en begeleiding van onze patiënten. Door systematisch gegevens te verzamelen, klachten en symptomen te identificeren en empathisch gedrag te tonen, streven we naar state-of-the-art zorg, gebaseerd op de nieuwste inzichten.

  Klinisch redeneren is de sleutel bij het bepalen van de juiste zorg voor onze patiënten. Hoe onderbouwen we onze keuzes? Zijn onze handelingen echt up-to-date en in lijn met de huidige standaarden? De zorg voor de zwangere en het ongeboren kind kan bijzonder complex zijn, vooral wanneer psychosociale factoren een rol spelen. Huiselijk geweld, psychische klachten, verslaving, tienerzwangerschap of taalachterstand kunnen een negatieve invloed hebben. Als zorgverleners willen we helpen waar mogelijk.

  Tijdens deze dag zullen we ons richten op het initiële assessment van de zwangere en het ongeboren kind, vanuit zowel somatisch als psychosociaal perspectief. We gaan multidisciplinair te werk, strevend naar de best mogelijke zorg voor deze complexe zorgvragers. Door onze kennis te vergroten en samen te werken, willen we het welzijn van moeder en kind bevorderen en de beste zorg bieden, met een warm hart en deskundige aanpak. 

  TD 9
  Uitdagingen in de zorg: samen voor een veilige geboorte!

  In de obstetrische zorg staan we voor talloze uitdagingen. Het beroep van de obstetrie-verpleegkundige evolueert voortdurend en we moeten ons continu aanpassen aan de veranderingen, zowel intern als extern. Het omgaan met professionele randvoorwaarden is een essentieel aspect van ons werk. Wat is toegestaan en wat niet? Zijn we ons bewust van onze rol hierin?

  Bij aanvang van de zwangerschap wordt een geboorteplan opgesteld, dat de begeleiding van de zwangerschap en bevalling bepaalt. De keuze voor een eerstelijnsverloskundige of een gynaecoloog is gebaseerd op het principe "in de eerste lijn wat kan en in de tweede en derde lijn wat moet". Helaas verloopt dit in de praktijk niet altijd zoals gepland. Patiënten en hun partners willen vaak vasthouden aan hun geboorteplan, ongeacht medische noodzaak. Dit kan leiden tot ontevredenheid bij patiënten en verpleegkundigen, en zelfs tot situaties van agressie en geweld. Het omgaan met deze complexe problematiek vraagt om een zorgvuldige benadering. Hoe begeleiden we patiënten in deze situaties? Hoe gaan we om met onze eigen normen en waarden? Het is een uitdaging waar we allemaal voor staan.

  Laten we samenwerken om een veilige geboorte te waarborgen. Door open communicatie, begrip voor elkaars standpunten en empathische zorg kunnen we de uitdagingen in de obstetrische zorg het hoofd bieden. Als zorgverleners zijn we vastberaden om de beste zorg te bieden en de veiligheid van moeder en kind te garanderen. 

 • SCOPE-Oncologie bestaat uit 4 unieke Themadagen die twee keer per jaar worden georganiseerd, eenmaal in het voorjaar en eenmaal in het najaar. Dit zorgt voor een doorlopende cyclus waarbij zorgprofessionals op toerbeurt kunnen deelnemen. Elke Themadag biedt zorgprofessionals de mogelijkheid om kennis en ervaring uit te wisselen, te leren van elkaar en zich verder te ontwikkelen in hun vakgebied. Hieronder vind je een overzicht van de Themadagen met de globale inhoud.

  TD 1 
  Initieel assessment en State of the art care: het pad van klinisch redeneren!

  Voor de oncologieverpleegkundige is klinische beeld- en oordeelsvorming van onschatbare waarde voor een effectieve opvang, stabilisatie en begeleiding van patiënten. Een belangrijke taak is het op systematische wijze verzamelen van gegevens, om klachten en symptomen van ziekte te identificeren en te interpreteren. Dit alles met oog voor empathisch gedrag, want het welzijn van de patiënt staat centraal. En uiteraard doen we dit volgens de meest recente inzichten: de state of the art.

  Op deze bijzondere Themadag richten we ons specifiek op het klinisch redeneren rondom de hemato-oncologische patiënt. We duiken in de aandoening, de huidige behandelingen en de nazorg, en verkennen dit alles voorbij de grenzen van onze eigen instelling. Hoe kunnen we optimaal samenwerken, elkaar versterken en van elkaars expertise profiteren? Als verpleegkundigen spelen we hierin een cruciale rol, en het is van groot belang om te ontdekken hoe we ons verpleegkundig leiderschap kunnen inzetten om dit te bereiken.

  Als verpleegkundige is leiderschap een cruciale eigenschap die ons in staat stelt om verantwoordelijkheid te nemen voor de vooruitgang van het verpleegkundig beroep. Het gaat niet alleen om het nemen van verantwoordelijkheid voor onze eigen taken, maar ook om het streven naar verbeteringen in de kwaliteit, effectiviteit en patiëntgerichtheid van de zorg die we bieden.

  Laten we ons verbinden, onze kennis delen en onze vaardigheden aanscherpen. Door onze krachten te bundelen en leiding te nemen in ons vakgebied, zullen we een nog betere zorg kunnen bieden aan onze patiënten. Samen ontrafelen we de uitdagingen van de hemato-oncologische zorg, en creëren we een pad van klinisch redeneren dat ons naar nieuwe hoogten leidt. Sta open voor innovatie, versterk je leiderschap en laten we samen op weg gaan naar een stralende toekomst in de oncologieverpleegkunde!

  TD 2
  Leven met kanker: zorg voor de hele persoon!

  Kanker laat geen aspect van het leven onberoerd. Als verpleegkundige begrijpen we dat deze ziekte een diepgaande impact heeft op het fysieke, psychische, sociale, emotionele en spirituele welzijn van de patiënt en zijn naasten. Onze zorg reikt verder dan medische behandelingen; we hebben oog voor de totale mens.

  Op deze betekenisvolle Themadag belichten we de veelheid aan uitdagingen waarmee de oncologische zorgvrager wordt geconfronteerd, zowel voor volwassen patiënten als AYA (Adolescent and Young Adult). We erkennen dat deze problemen vaak gepaard gaan met chronische beperkingen en veranderingen in het leefpatroon. Daarom is het van groot belang dat we met zorgvuldige gespreksvoering en counseling aandacht besteden aan deze problematiek. Door aandachtig te luisteren en op maat gemaakte zorg te bieden, kunnen we voldoen aan de behoeften van de oncologische zorgvrager.

  Laten we samen de zorg verbeteren, door ons te richten op het hele welzijn van de patiënt. Als verpleegkundigen staan we klaar om te faciliteren en aan te sluiten bij de persoonlijke behoeften van de zorgvrager en hun naasten. Onze betrokkenheid en zorgzaamheid zullen een verschil maken in het leven van degenen die getroffen zijn door kanker. Laten we ons verenigen en samen bouwen aan een holistische benadering van de oncologische zorg, waarin we het verschil maken voor onze patiënten en hun naasten!

  TD 7
  Comfort care/End of life care: een persoonlijke benadering voor kwaliteit van leven!

  Wanneer een oncologische patiënt wordt opgenomen, zijn er talloze hulpverleners betrokken bij het nemen van beslissingen over hun zorg. Met hun uitgebreide kennis en ervaring hebben ze een breed scala aan behandelmogelijkheden voorhanden. Echter, in deze complexe situaties wordt soms vergeten dat de patiënt en hun naasten ook andere zorgbehoeften kunnen hebben die niet noodzakelijk binnen de focus van de oncologische zorg vallen.

  Palliatieve zorg is de benadering die de kwaliteit van leven verbetert bij levensbedreigende aandoeningen. Het is gericht op het voorkomen en verlichten van lijden door het vroegtijdig signaleren en behandelen van symptomen en verschijnselen. Hierbij is het onderliggende lijden minder relevant, en de zorgbehoefte van de zorgvragers kan sterk variëren. Als oncologieverpleegkundige heb je vaak een langdurige zorgrelatie met patiënten en hun naasten. De kern van de zorgverlening ligt bij het verbeteren van de kwaliteit van leven, het managen van symptomen, het omgaan met verlies en rouw, en het anticiperen op en proactief benaderen van de zorg, met als resultaat een allesomvattende en holistische benadering van zorg voor de naasten.

  Palliatieve zorg en palliatieve sedatie worden vaak met elkaar in verband gebracht. Maar hoe hangen deze onderwerpen samen? En wanneer is het gepast om te beginnen met palliatieve sedatie? Wat als de patiënt een wens heeft voor euthanasie? Dit zijn ethische kwesties die vaak in de praktijk opkomen, en het is van cruciaal belang om ze openlijk en respectvol met elkaar te bespreken.

  Op deze unieke Themadag duiken we dieper in de essentie van palliatieve zorg, waarbij we de focus leggen op een persoonlijke benadering die het leven van de patiënt en hun naasten waardevol maakt. We zullen de relatie tussen palliatieve zorg en palliatieve sedatie verkennen en de ethische vraagstukken die hierbij komen kijken bespreekbaar maken. Samen bouwen we aan een betere zorg voor onze patiënten en hun dierbaren, waarbij kwaliteit van leven en respect voor de individuele wensen centraal staan. Laten we ons gezamenlijk inzetten voor compassievolle en ondersteunende zorg voor iedereen die te maken krijgt met levensbedreigende aandoeningen.

  TD 8
  Peri-operatieve care: zorg in elke fase, van begin tot eind!

  Perioperatieve zorg is een uitgebreid proces dat zich richt op de zorg voor de patiënt vóór, tijdens en na een operatie of ingreep. Als oncologisch verpleegkundige op de chirurgische afdeling ligt de nadruk vaak op de postoperatieve zorg, maar het is van groot belang om ook kennis te hebben van de eerste twee fasen. Voor de operatie heeft de patiënt vaak al een prehabilitatietraject doorlopen, en dit heeft aanzienlijke betekenis voor hen.

  We mogen niet vergeten dat elke invasieve handeling, inclusief operaties en ingrepen, van groot belang is. Zelfs op interne afdelingen of dagverpleging kan het perioperatieve proces worden doorlopen. Als verpleegkundige is het van cruciaal belang om de juiste voorbereidingen te treffen en de specifieke complicaties die kunnen optreden bij deze unieke oncologische patiënten in overweging te nemen. Vaak betekent het inbrengen van een invasieve lijn het startpunt van een behandeling, en dit heeft belangrijke gevolgen voor de patiënt.

  Op deze bijzondere Themadag brengen we alle oncologisch verpleegkundigen samen, ongeacht hun context. We willen samen ontdekken hoe we elke fase van perioperatieve zorg kunnen verbeteren, van begin tot eind. Hoe kunnen we de patiënt optimaal voorbereiden op hun operatie of ingreep, en hoe kunnen we hen na de procedure het beste ondersteunen? We zullen de uitdagingen en mogelijkheden in deze dynamische zorgomgeving verkennen, en leren van elkaars ervaringen.

  Als oncologisch verpleegkundigen zijn we de sleutel tot het welzijn van onze patiënten tijdens hun hele zorgtraject. Laten we onze kennis en vaardigheden versterken en samenwerken om elke patiënt de best mogelijke zorg te bieden. Met een gezamenlijke focus op veiligheid, comfort en een succesvolle behandeling, zullen we de perioperatieve zorg naar een hoger niveau tillen. Deze dag biedt een waardevol platform om te leren en te groeien, en we kijken ernaar uit om samen te werken aan een betere toekomst voor onze unieke oncologische patiënten!

 • SCOPE-PC bestaat uit 2 unieke Themadagen die twee keer per jaar worden georganiseerd, eenmaal in het voorjaar en eenmaal in het najaar. Dit zorgt voor een doorlopende cyclus waarbij zorgprofessionals op toerbeurt kunnen deelnemen. Elke Themadag biedt zorgprofessionals de mogelijkheid om kennis en ervaring uit te wisselen, te leren van elkaar en zich verder te ontwikkelen in hun vakgebied. Hieronder vind je een overzicht van de Themadagen met de globale inhoud.

  TD 1
  Veilig leerklimaat & persoonlijk leiderschap

  In de dynamische wereld van de gezondheidszorg zijn veranderingen en ontwikkelingen aan de orde van de dag, wat een grote impact heeft op het verpleegkundig en paramedisch vakgebied. Een essentieel aspect van opleiden is het leren in de praktijk. Het handhaven en bevorderen van een veilig en kwalitatief hoogstaand leerklimaat is dan ook van cruciaal belang, waarbij praktijkcoördinatoren en praktijkopleiders een sleutelrol vervullen.

  Als praktijkcoördinator/praktijkopleider wordt er veel van je verwacht. Je bent een sleutelfiguur in het begeleiden, motiveren, stimuleren, coachen en beoordelen van studenten. Jouw streven is een ideaal leerklimaat te creëren waarin studenten zich optimaal kunnen ontwikkelen. Dit vraagt om leiderschapskwaliteiten. Jouw eigen kernwaarden, persoonlijke drijfveren, visie op leiderschap en persoonlijkheid spelen allemaal een rol in het vervullen van deze belangrijke taak. Bewust zijn van jouw eigen leiderschapsrol is van onschatbare waarde.

  Een veilig leerklimaat vormt de basis voor succesvol leren en het ontplooien van leer- en ontwikkelinitiatieven. Door een veilig leerklimaat te waarborgen, ontstaat er een goede balans in de in- en uitstroom van medewerkers en kan de uitval van studenten worden verlaagd. Maar hoe wordt hiermee omgegaan op jouw afdeling of in jouw instelling? Wat zijn jouw eigen ervaringen en wat ontbreekt er wellicht nog om het leerklimaat te optimaliseren? Misschien maak je gebruik van hulpmiddelen om het leerklimaat in kaart te brengen? Er is voldoende stof tot discussie om van elkaar te leren!

  Laten we samen streven naar een zorgomgeving waarin leren, ontwikkelen en groeien centraal staan. Als praktijkcoördinatoren en praktijkopleiders kunnen we het verschil maken in het vormgeven van de toekomst van de gezondheidszorg. Door te blijven leren en onze kennis te delen, kunnen we bijdragen aan een innovatieve sector waarin de patiëntenzorg steeds verder verbetert. 

  TD 2
  Toetsing & leerunit

  In de snel veranderende gezondheidszorg zijn er voortdurende ontwikkelingen en veranderingen. Deze hebben een grote invloed op het vakgebied van verpleegkundigen en paramedici. Een belangrijk onderdeel van de opleiding is het leren in de praktijk. Tegelijkertijd is toetsing en beoordeling van groot belang. Maar hoe kunnen we dit op een effectieve manier vormgeven? Kan het werken met een leerunit hierbij een waardevolle bijdrage leveren?

  Het begrip "toetsen" kent diverse betekenissen, maar welke vorm van toetsing sluit het beste aan op onze doelen en waarom? Programmatisch toetsen biedt een holistische benadering waarbij we de gehele ontwikkeling van de student in ogenschouw nemen. Hoe kunnen praktijk en theorie-aanbieders samenwerken in dit proces en wat is het belang van toetsing? Is er wellicht sprake van een disbalans waarin we toetsing te veel of te weinig betekenis geven? Deze vragen vormen een uitgangspunt voor boeiende discussies tijdens onze bijeenkomst.

  Een leerunit is een inspirerende leeromgeving binnen de afdeling waar diverse studenten onder begeleiding van een gediplomeerd verpleegkundige werken en leren. Maar wat is er precies voor nodig om een succesvolle leerunit te creëren? Wat zijn de tastbare voordelen voor zowel studenten als begeleiders? En hoe draagt de leerunit bij aan de persoonlijke en professionele ontwikkeling van de student? Deze en andere vragen zullen we verkennen en bespreken. Bovendien gaan we in op de uitdagingen en mogelijkheden van het begeleiden van studenten op de leerunit. 

  Laten we samen bouwen aan kennis en vaardigheden en onze ervaringen delen. Op deze Themadag willen we inspiratie opdoen, nieuwe inzichten verwerven en met elkaar de vruchtbare bodem leggen voor een effectief en stimulerend leerklimaat. Als zorgprofessionals streven we naar de beste zorg voor onze patiënten en dat begint bij het bouwen aan een sterke basis in het onderwijs. Samen creëren we een vruchtbare omgeving waarin leren, ontwikkelen en groeien centraal staan. 

 • SCOPE-Recovery bestaat uit 4 unieke Themadagen die twee keer per jaar worden georganiseerd, eenmaal in het voorjaar en eenmaal in het najaar. Dit zorgt voor een doorlopende cyclus waarbij zorgprofessionals op toerbeurt kunnen deelnemen. Elke Themadag biedt zorgprofessionals de mogelijkheid om kennis en ervaring uit te wisselen, te leren van elkaar en zich verder te ontwikkelen in hun vakgebied. Hieronder vind je een overzicht van de Themadagen met de globale inhoud.

  TD 2
  Resuscitatie en initiële stabilisatie: van crisis tot controle

  Op de Recovery-afdeling worden patiënten opgenomen na diverse operaties, soms met instabiliteit die potentieel omkeerbaar is en soms met behoefte aan mechanische ondersteuning van vitale functies. Ons belangrijkste doel is om de patiënt in leven te houden tijdens deze periode van instabiliteit.

  Tijdens deze Themadag zullen we ons concentreren op het klinisch redeneren rondom de instabiele patiënt op de recovery. Hoe kunnen we de patiënt ondersteunen in de circulatie, zodat we niet in een reanimatiesetting terechtkomen? En wat als we daar toch in belanden? Iedereen wordt op de afdeling getraind in procedures, maar zeker zo belangrijk, hoe gaan we hiermee om en hoe we kunnen blijven communiceren in deze hectische situaties. Het doel is om te ontdekken waar we al sterk in zijn en waar we kunnen verbeteren.

  Laten we samen deze uitdagingen aangaan en onze vaardigheden aanscherpen. Door van elkaar te leren en te groeien als professionals, kunnen we een nog betere zorg bieden aan onze patiënten op de recovery. Samen streven we naar een veiligere en effectievere aanpak bij resuscitatie en initiële stabilisatie. 

  TD 3
  Pediatrische Care: zorg voor onze jongste patiënten

  Als verpleegkundigen hebben we een cruciale rol in het bewaken van vitale functies, het herkennen van bedreigde situaties en het starten van een snelle behandeling. Deze Themadag draait om het versterken van ons klinisch redeneervermogen bij pediatrische patiënten, want we weten dat elk kind uniek is en geen kleine volwassene.

  Samen duiken we in specifieke kennis en vaardigheden die essentieel zijn voor het verzorgen van kinderen op de Recovery. We behandelen verschillende leeftijdsgroepen en diverse specialismen, wat de zorg soms uitdagend maakt. Maar we laten ons niet ontmoedigen, want we zijn vastberaden om de beste zorg te bieden, zelfs als onverwachte situaties zich voordoen.

  Tijdens deze Themadag leren we om te gaan met chirurgische complicaties en afwijkingen in het verloop van de Recovery. We ontdekken hoe we pijn en misselijkheid/braken effectief kunnen herkennen en behandelen, rekening houdend met factoren zoals leeftijd, soort ingreep, anesthesie en comorbiditeit.

  Samen nemen we de uitdaging aan om elk kind zo comfortabel mogelijk te maken en te zorgen voor een succesvolle Recovery. Laten we onze vaardigheden aanscherpen en ons enthousiasme delen, zodat we als team groeien en onze patiënten de zorg geven die ze verdienen. Laat je inspireren op een dag vol waardevolle inzichten, praktische kennis en boeiende discussies

  TD 4
  Orgaansysteem ondersteuning: verrijk je kennis

  Ontdek de veelzijdige aanpak van orgaansysteem ondersteuning met behulp van verpleegkundige intervennties, instrumenteel-technische voorzieningen, farmacotherapeutische behandelingen en een waardevolle psychosociale benadering. Als Recoveryverpleegkundigen nemen we de uitdaging aan om binnen de grenzen van onze deskundigheid, bevoegdheid en bekwaamheid specifieke apparatuur, hulpmiddelen en/of gesprekstechnieken op een adequaat en doelgerichte manier toe te passen, vaak op aanwijzing van artsen.

  Het ondersteunen van de A (Airway) en B (Breathing) vormt een essentieel onderdeel van onze zorg op de Recovery. We beseffen dat interventies tijdens de operatie gevolgen kunnen hebben voor de patiënt op de Recovery en vice versa, wat ons dwingt tot weloverwogen keuzes door middel van klinisch redeneren.

  Daarnaast richten we onze aandacht op orgaansysteem ondersteuning bij geriatrische patiënten. De complexiteit en a-specifieke presentatie van ziektes bij deze unieke groep vragen om specifieke benaderingen. We begrijpen dat ziekte bij oudere mensen anders kan verlopen dan bij jongere mensen en dat lichamelijke en geestelijke problemen gelijktijdig kunnen optreden, waardoor de dagelijkse activiteiten worden beïnvloed. Bij de oudere patiënt in de acute sector houden we vooral rekening met het ontstaan van een delier, dat met name bij ouderen, vooral tijdens ziekte of na een operatie, kan voorkomen.

  Deze Themadag biedt een unieke kans om onze vaardigheden en kennis te verdiepen en te verrijken. Samen zetten we ons in voor de best mogelijke orgaansysteem ondersteuning, waarbij we als zorgprofessionals een belangrijke rol spelen in het welzijn van onze patiënten. Laten we samen streven naar verbeterde zorg en nog betere resultaten voor elke individuele patiënt!

  TD 8 
  Peri-operatieve care: continuïteit van zorg

  We bespreken de cruciale rol van de Recovery-verpleegkundige in het volledige traject van perioperatieve zorg, van pre-operatieve voorbereiding tot post-operatieve nazorg. Het begrijpen en beheersen van de verschillende fasen is van groot belang om adequaat in te spelen op mogelijke ontwikkelingen en complicaties die aan deze fasen gekoppeld kunnen zijn.

  Duik in de uitdagingen van zorgafstemming tussen de verschillende fasen en de impact ervan op de kwaliteit van zorg. Leer hoe we kunnen omgaan met situaties zoals slecht gereguleerde diabetes mellitus, die ook tijdens de Recovery voor complexe problemen kunnen zorgen.

  Deze Themadag biedt waardevolle inzichten en praktische kennis om de continuïteit van zorg te optimaliseren en de kwaliteit van zorg in ziekenhuizen te verbeteren. Samen streven we naar naadloze zorgprocessen en het maximaliseren van het welzijn van onze patiënten maximaliseren gedurende het volledige perioperatieve traject. Laat je inspireren en maak een verschil in de zorg die we bieden!

 • SCOPE-SEH/AZ bestaat uit 5 unieke Themadagen die twee keer per jaar worden georganiseerd, eenmaal in het voorjaar en eenmaal in het najaar. Dit zorgt voor een doorlopende cyclus waarbij zorgprofessionals op toerbeurt kunnen deelnemen. Elke Themadag biedt zorgprofessionals de mogelijkheid om kennis en ervaring uit te wisselen, te leren van elkaar en zich verder te ontwikkelen in hun vakgebied. Hieronder vind je een overzicht van de Themadagen met de globale inhoud.

  TD 1
  Initieel assessment en state of the art care

  Bij de ambulance en SEH-verpleegkundigen staat adequate opvang, stabilisatie en begeleiding van patiënten centraal. Dit alles gebaseerd op een klinische beeldvorming en oordeelsvorming die zorgvuldig worden samengesteld. Het systematisch verzamelen, identificeren en interpreteren van klachten en symptomen van ziekte zijn essentiële aspecten van dit proces. Hierbij mogen we zeker niet de waarde van empathisch gedrag door de ambulance en SEH-verpleegkundigen uit het oog verliezen. Al deze inspanningen worden uiteraard uitgevoerd volgens de meest actuele inzichten: de state of the art.

  In de huidige tijd ervaren we een toename van psychiatrische patiënten in de acute zorg, wat extra druk legt op ambulancepersoneel en SEH-verpleegkundigen. Hoe kunnen we deze patiënten beter begrijpen? Op welke manier dienen we hen te benaderen? Wat wordt er van ons verwacht in deze complexe situaties? En hoe houden we de fysieke situatie onder controle? Tijdens deze bijzondere dag staan we stil bij het initiële assessment van de psychiatrische patiënt, vanuit zowel een somatisch als een psychiatrisch perspectief. We richten ons tevens op het bieden van multidisciplinaire zorg aan deze veelal uitdagende zorgvragers.

  Laat je inspireren tijdens deze unieke dag, waarin we samen streven naar vooruitstrevende benaderingen en innovatieve zorg. Met aandacht voor zowel de wetenschap als de mens achter de ziekte, zullen we onze kennis en vaardigheden aanscherpen om de beste zorg te bieden aan patiënten in de psychiatrie.

  TD 2
  Resuscitatie en initiële stabilisatie

  Ambulance en SEH-verpleegkundigen bevinden zich vaak in de frontlinie van de gezondheidszorg, waar ze te maken krijgen met patiënten die ernstige, mogelijk levensbedreigende aandoeningen hebben. Deze aandoeningen zijn echter vaak omkeerbaar en vereisen vaak (mechanische) ondersteuning van vitale functies. Gelukkig slaagt het overgrote deel van de patiënten erin om het primaire doel te bereiken: in leven blijven tijdens de acute fase, waardoor er mogelijkheden ontstaan voor herstel met een goede kans op een acceptabele kwaliteit van leven.

  Elk jaar melden zich ongeveer 4700 patiënten met brandwonden op een SEH. De initiële stabilisatie van deze patiënten vergt vaak een specifieke aanpak, vooral als er sprake is van inhalatietrauma en/of CO-intoxicatie. Maar wat is de optimale handelswijze op de plaats van het incident?

  In de gezondheidszorg wordt steeds meer aandacht besteed aan systeemdenken, een benadering waarbij men complexe systemen binnen de gezondheidszorg wil begrijpen en analyseren. Hierbij richt men zich op de verschillende elementen die van invloed zijn op de algehele prestaties en uitkomsten van het gezondheidszorgsysteem. In onze interactieve workshop gaan we op zoek naar deze diverse elementen en hoe ze elkaar beïnvloeden in jouw specifieke werksituatie.

  Laat je inspireren door deze workshop, waar we samen de diepte ingaan om inzicht te krijgen in de complexe dynamiek van de gezondheidszorg. We zullen werken aan een concrete uitdaging uit jouw eigen praktijk, en zo streven naar effectievere en efficiëntere zorgverlening. Een ervaring die je zal helpen om met een frisse blik naar jouw werkomgeving te kijken en nieuwe mogelijkheden te ontdekken voor verbetering.

  TD 3 Pediatrische care

  De zorg voor jonge patiënten is een uitdagende en complexe taak. De leeftijd van kinderen vraagt om specifieke eisen met betrekking tot patiëntveiligheid. Kleine kinderen zijn niet in staat om zelf aan te geven hoe ze zich voelen, waardoor het des te belangrijker wordt om hun welzijn nauwlettend in de gaten te houden. Vitale parameters zoals hartfrequentie, ademfrequentie en bloeddruk zijn bovendien sterk afhankelijk van leeftijd, waardoor een gedegen kennis van deze leeftijdsgebonden variabelen essentieel is.

  Een vroege en doeltreffende behandeling kan een verdere verslechtering van de conditie van het kind voorkomen. In sommige gevallen kan het zelfs een spoedopname op de intensive care of een reanimatie voorkomen. Hierdoor verbeteren we aanzienlijk de veiligheid van de zorg rondom zieke kinderen.

  Tijdens onze interactieve bijeenkomst gebruiken we casussen en workshops om de opvang en benadering van zieke kinderen uitgebreid te bespreken. We willen niet alleen de somatische aspecten belichten, maar ook de psychosociale, ethische en juridische vraagstukken die een cruciale rol spelen in de zorg voor deze kwetsbare patiënten.

  Ontdek samen met ons de wereld van kindergeneeskunde, waar we een holistische benadering hanteren om de beste zorg te bieden aan onze jongste patiënten. We zetten ons in voor hun veiligheid en welzijn, waarbij we aandacht hebben voor alle aspecten die van invloed zijn op hun gezondheid en geluk. Deze dag biedt inzichten en samenwerking, met als uiteindelijk doel een verbetering van de zorg voor onze jongste patiënten.

   TD 4
  Orgaansysteemondersteuning

  Het in balans houden van diverse organen vereist een combinatie van geavanceerde instrumentele en technische voorzieningen, samen met farmacotherapeutische behandelingen. Bij patiënten met ernstige aandoeningen kunnen beperkingen ontstaan, waarbij interventies vaak volgens protocollen en standaardprocedures worden uitgevoerd. Hierbij maken ambulance en SEH-verpleegkundigen gebruik van specifieke apparatuur en/of hulpmiddelen. Het adequaat en doelgericht toepassen van deze middelen, inclusief het uitvoeren van voorbehouden en risicovolle handelingen, valt binnen de verantwoordelijkheid van de verpleegkundigen. Dit gebeurt vaak op voorschrift van de arts, en binnen de grenzen van hun eigen deskundigheid, bevoegdheid en bekwaamheid.

  Met de vooruitgang in de gezondheidszorg stijgt de gemiddelde leeftijd in Nederland, waardoor mensen langer thuis blijven wonen. Deze demografische ontwikkeling is merkbaar in de ambulancezorg en op de SEH. Geriatrische zorgvragers worden vaak ondersteund met meerdere medicijnen, wat kan leiden tot polyfarmacie-problemen, vooral bij ouderen, vooral wanneer zorgverleners nog meer medicatie toedienen. Hieruit ontstaat de vraag: hoe kunnen we deze patiënten effectief ondersteunen in de acute fase?

  Tijdens deze boeiende periode gaan we dieper in op de uitdagingen en mogelijkheden van het omgaan met oudere patiënten in de acute zorg. We zullen onderzoeken hoe we geriatrische patiënten kunnen ondersteunen met zorg op maat, rekening houdend met hun medicijngebruik en individuele behoeften. Met een multidisciplinaire aanpak en gerichte zorginterventies streven we ernaar om optimale resultaten te behalen in de acute fase van de zorg voor deze bijzondere groep patiënten. Laten we samen ontdekken hoe we met de juiste aandacht en expertise de kwaliteit van leven kunnen verbeteren voor onze oudere zorgvragers.

  TD 5
  Monitoring en veilig gebruik apparatuur

  Monitoring is een essentieel proces van gegevensverzameling dat ons helpt om een nauwkeurig beeld te krijgen van de ernst van letsel of ziekte. Dit omvat klinische waarnemingen, waarbij we de patiënt observeren en lichamelijk onderzoeken, evenals het meten van vitale waarden met behulp van gespecialiseerde apparatuur en het evalueren van resultaten uit aanvullend onderzoek. Het ultieme doel van monitoring is het vroegtijdig detecteren van verstoringen in lichaamsprocessen, zoals onvoldoende weefselperfusie en oxygenatie. Hierdoor kunnen we tijdig een passende behandeling kiezen om orgaanfalen te voorkomen en de algehele risico's op morbiditeit en mortaliteit te verminderen.

  Patiënten die zich presenteren met intoxicaties door alcohol en drugs zijn een veelvoorkomend fenomeen in de klinische praktijk. Het monitoren van deze patiënten is van groot belang, vooral als er sprake is van het gelijktijdig gebruik van verschillende middelen. De presentatie van deze patiënten kan vaak overeenkomsten vertonen met een neurologisch beeld, waardoor het van cruciaal belang is om andere mogelijke oorzaken van de symptomen uit te sluiten. Het uitsluiten van andere oorzaken kan een complexe uitdaging zijn, maar het is van groot belang om de juiste diagnose te stellen en een passend behandelplan te kunnen opstellen.

  In het geval dat een ongunstige neurologische diagnose wordt gesteld, moeten we als zorgprofessionals een delicate balans vinden tussen het bieden van de best mogelijke ondersteunende zorg en het respecteren van de wensen en belangen van de patiënt en zijn of haar naasten. Het is een situatie waarin we met grote zorgvuldigheid en empathie te werk moeten gaan, en waarbij communicatie met de patiënt en zijn of haar familie van cruciaal belang is.

  Door middel van nauwkeurige monitoring en een multidisciplinaire benadering kunnen we patiënten met intoxicaties effectief ondersteunen en behandelen. Het vroegtijdig opsporen van complicaties en het adequaat handelen kan het verschil maken tussen leven en dood. Laten we samen streven naar een zorgvuldige en doeltreffende aanpak voor deze patiëntengroep, waarbij hun welzijn en veiligheid centraal staan.

Sluit de enquête