Gespreksonderwerpen

Te bespreken onderwerpen

Naast generieke onderwerpen bespreekt de evaluatiebezoekcommissie vakinhoudelijk specifieke onderwerpen.

1. Generieke onderwerpen
De eigen PDCA-cyclus geldt als vertrekpunt voor de bespreking, waarbij kan worden aangesloten op rapportages (indien aanwezig) en de resultaten van door de opleiding gehanteerde kwaliteitsinstrumenten.

A. PDCA-cyclus
Extract Kaderbesluit art. C.9. Eisen kwaliteitscyclus. Aan de kwaliteitscyclus voor de opleiding worden de volgende eisen gesteld:

 • de methodiek van de kwaliteitscyclus bestaat in ieder geval uit de onderdelen
 • verzamelen en analyseren van gegevens
 • een evaluatief gesprek tussen de opleidingsactoren = opleidingsgroep + aiossen
 • een ontwikkelplan
 • de uitvoering van dat plan
 • sluit aan bij de betreffende erkenningseisen en het betreffende kwaliteitskader; 
 • de kwaliteitscyclus wordt ten minste elke twee jaar doorlopen.

B. Overige generieke onderwerpen
De commissie kan mede op basis van de vooraf beschikbare informatie de volgende onderwerpen aan de orde stellen.

 • De aspecten van de opleiding waarover de leden van de opleidingsgroep en de aiossen bijzonder trots zijn.
 • De verbeterpunten van de opleiding.
 • Veiligheid opleidingsklimaat (Kaderbesluit)
 • Betrokkenheid van alle leden van de opleidingsgroep
 • Opleidingsplannen (Lokaal, regionaal, individueel)(Kaderbesluit)
  o Zijn ze bekend bij de actoren?
  o Worden ze actief toegepast?
  o In welke mate kunnen de aiossen hun individuele wensen in hun individuele opleidingsplan IOP) opnemen?
 • Ondersteuning van de opleidingsgroep en aiossen (COC)
  o Op welke wijze ondersteunen de instelling en de COC de opleiding
 • Voorzieningen/faciliteiten ten behoeve van de opleiding/aiossen (Kaderbesluit) § Supervisie (Kwaliteitskader)
 • Beoordelen competentiegroei aios
  o Bekwaamverklaren
  o Toepassen van EPA’s 
 • Balans werk/ opleiding (Kwaliteitskader) 
 • Onderwijs (lokaal, regionaal) (Kwaliteitskader) 
 • Deskundigheidsbevordering leden opleidingsgroep (Kwaliteitskader) 
 • Wat zijn relevante (maatschappelijke of vakinhoudelijke) ontwikkelingen en hoe krijgen deze vorm in de opleiding? (op zijn minst: kwetsbare ouderen, kostenbewustzijn, individualisering maar ook preventie, antibioticaresistentie e-health, samen beslissen, interprofessioneel werken)

2. Specifieke onderwerpen
De centrale vraag is hier of de aiossen in staat worden gesteld c.q. zijn om te kunnen voldoen aan hetgeen in het Landelijk opleidingsplan en specifiek besluit staat. Bijvoorbeeld exposure aan specifieke categorieën van patiënten en verrichtingen/operaties.

Advies aan de opleider/ opleidingsgroep § De evaluatiebezoekcommissie kan aangeven welke punten haar in positieve zin zijn opgevallen en op welke punten er naar haar mening ruimte is voor verbetering. Een advies kan gebaseerd zijn op een punt van kritiek en zal dan in gebiedende wijs worden geformuleerd. Ook kan een positief geformuleerd advies worden gegeven over het voortzetten van een recent ingevoerde verbetering.

 

Sluit de enquête