Visie op leren!

“Gezond Leven” is de strategische intentie van het Maastricht UMC+. In de ambities Visie op Zorg, beddenhuis van de toekomst en polikliniek van de toekomst wordt de transitie van de gezondheidszorg in de komende jaren benadrukt. Feit is dat deze transitie hoge eisen stelt aan het lerend vermogen van het Maastricht UMC+ en haar medewerkers.

De leerfunctie van de organisatie transformeert in “werken = leren = werken”. Leren is ondersteunend aan de dagelijkse beroepspraktijk, dus aan onze zorgprofessionals en teams.

Zorg dat leren voor je werkt, komt uitdrukkelijk in de onderstaande visie op leren aan de orde:

In de centraal staande contextrijke werkomgeving van het Maastricht UMC+ wordt de professional gestimuleerd en gefaciliteerd in het vermogen om te reflecteren op zijn eigen handelen en zijn eigen leerproces om vervolgens de uitkomst hiervan om te zetten in acties waardoor in het (multidisciplinaire) team continu geanticipeerd wordt op een veranderende klantvraag, nieuwe technologieën en/of wetenschappelijke inzichten. Dit proces wordt ondersteund met een inspirerende leer- en innovatieomgeving gebaseerd op de principes van 70-20-10.

t
                                                                                                             

Mensen leren vooral door te doen: 70% leren door te doen en te ervaren, 20% leer je van en met elkaar en 10% door het zogenoemde formele leren (workshops/trainingen/cursus).

Doordat de nadruk ligt op de 70%, zijn vragen als ‘hoe borg je het geleerde in de praktijk' of ‘hoe realiseer je de transfer?' geen issues meer. Leren om beter te presteren past hier uitstekend bij. Organisatiedoelstellingen (vertaalt in afdelings- of teamdoelen) zijn het vertrekpunt bij 70-20-10. Wat heeft het team, de manager of de professional nodig om deze doelstelling te realiseren? Het antwoord hierop is heel divers, omdat ieder individu iets anders nodig heeft. Deze aanpak komt uitstekend tot z'n recht in werken = leren = werken. Individueel maatwerk, maar wel met de neuzen in dezelfde richting!

Interventies

  1. De professional stimuleren en faciliteren in het vermogen om te reflecteren op eigen handelen cq. leerproces en een beroep doen op zijn professionaliteit.
  2. de contextrijke, authentieke werkomgeving zo optimaal mogelijk gebruiken voor leren waardoor de drive voor leren vanuit de (zorg)processen zelf komt gericht op maximale klantwaarde.
  3. het bouwen van een ondersteunende leer- en innovatie omgeving om werken en leren optimaal te faciliteren en te stimuleren.

Onderscheid formeel en informeel leren

Een formele leerinterventie (formeel leren) betreft het georganiseerde leren in organisaties in de vorm van trainingen, cursussen, e-learning, blended learning, e.d (de 10 uit de 70-20-10). Informeel leren betreft alle leeractiviteiten die zonder tussenkomst van een organisatie (onderwijsinstelling, trainingsbureau of dienst opleidingen) plaatsvinden. Het ongeorganiseerde leren in het professionele en persoonlijk leven (de 70 en 20). Beide vormen van leren zijn noodzakelijk binnen een organisatie. De visie op leren van het Maastricht UMC+ geeft richting aan de verhouding tussen formeel en informeel leren. Het accent moet komen te liggen op het informeel leren. Hiertoe is het belangrijk dat we een duidelijk onderscheid gaan maken tussen:

  • de manier waarop medewerkers zich nieuwe kennis en vaardigheden eigen maken
  • en de manier waarop we, indien noodzakelijk, resultaten vastleggen en certificeren

Leer- en innovatieomgeving

Deze omgeving bestaat uit het kennisplein dat gericht is op de performance support die het mogelijk maakt om kennis en informatie over het uitvoeren van kritieke taken, toegankelijk te maken op de werkplek. Het opleidingsportaal  regelt de administratieve organisatie van het totaal aanbod aan trainingen en opleidingen en in het portfolio en kwaliteitspaspoort worden competenties, ervaringen, certificaten, diploma’s etc. vastgelegd en gemonitord door de medewerker zelf en zijn leidinggevende.

De 24/7 toegang tot  kennisplein en kennisdatabanken van de UM bibliotheek en geselecteerde uitgevers stimuleert de medewerker tot het halen van  handvaten en oplossingsrichtingen bij performance problemen en kennis intensieve performance.

 

 Document Visie op Leren als PDF, klik hier

 

 

 

 

Sluit de enquête