Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

RGS Erkenning en Toezicht

Tekst

Inleiding
Vanaf 2020 geldt het Kaderbesluit 2020. Het evaluatiebezoek wordt verricht in het kader van regulier toezicht van opleiders en opleidingsinstellingen met een erkenning voor onbepaalde tijd. Dit wordt uitgevoerd door een evaluatiebezoekcommissie bestaande uit twee specialist-leden en een AIOS. Het evaluatiebezoek richt zich in de kern op de eigen kwaliteitscyclus van de individuele opleiding. Op welke wijze heeft de opleider de kwaliteit van de eigen opleiding geborgd en hoe kan die eventueel verder worden verbeterd? Daarnaast is er expliciet aandacht voor de evaluatie en kwaliteitsverbetering op instellingsniveau. Het staat de evaluatiebezoekcommissie vrij om op basis van beschikbare informatie, al dan niet steekproefsgewijs, aandacht te besteden aan specifieke onderwerpen die betrekking hebben op de kwaliteit van de opleiding. De commissie kan al dan niet naar aanleiding van de stukken of gesprekken dieper ingaan op een specifiek onderwerp waarbij kwaliteitsnormen (zoals genoemd in het Kwaliteitskader) ook aan de orde mogen komen om na te gaan of de kwaliteitscyclus in de praktijk ook werkt.

Voorbereiding/ op te vragen documenten
Ter voorbereiding op het evaluatiebezoek heeft de commissie graag inzage gehad in ten minste volgende documenten:
- Inhoud en uitkomsten kwaliteitsinstrumenten en/of de kwaliteitscyclus van de opleiding
- het lokaal opleidingsplan
- het regionaal opleidingsplan

Het evaluatiebezoek
- Er wordt eerst met de aiossen gesproken, daarna met de leden van de opleidingsgroep en eventueel met andere relevante partners.
- (Zelf)evaluatie en kwaliteitsverbetering opleidingsgroep: referentiekader, input zelfevaluatie, vervolgstappen/actiepunten, PDCA model gecheckt, Bij het beoordelen van de kwaliteitscyclus van de opleidingsgroep dient altijd een of meerdere schriftelijke vastgelegde verbeterplannen overlegd te worden, omdat deze een cruciaal onderdeel zijn van een goede kwaliteitscyclus. 
- Werkdocumenten zijn te vinden via deze link
- Gespreksonderwerpen, specifiek en generiek zijn hier te vinden.
- Mogelijke vragen die door evaluatiebezoekcommissie gesteld kunnen worden n.a.v. de documentatie, zijn hier te vinden voor AIOS en hier voor de opleider/opleidingsgroep. 

 Vragen of info?
We zijn te bereiken via: T 043 387 7577 | E academie.medische.vervolgopleidingen@mumc.nl

[Update RGS juli 2020 | Opleidingsvisitaties en instellingsvisitaties vanaf 1 september a.s. weer mogelijk]

Sluit de enquête