Om deze website te kunnen gebruiken dient u Javascript in te schakelen.

Kwaliteit van medisch opleiden

Kwaliteitsinstrumenten MUMC+

Tekst

Kwaliteitsinstrumenten MUMC+
Een uitgebreide toelichting van alle kwaliteitsinstrumenten vind je hierbeneden. (Het magazine SamenGevat! kan je ook raadplegen)

Centraal in de kwaliteitscyclus staat de PDCA (Plan, Do, Check, Act). De PDCA- cyclus wordt tijdens de opleidingsvergadering (vier keer per jaar verplicht) met de gehele opleidingsgroep en AIOS samen besproken. Samen met de interne opleidingsaudit krijgt de PDCA-cyclus steeds meer gewicht in de gewijzigde RGS-toezichtsystematiek. De PDCA is cyclisch, en nooit eindig. De input hiervoor is afkomstig uit diverse kwaliteitsinstrumenten.

Elke opleiding levert ten minste jaarlijks een up-to-date en navolgbare PDCA in bij de ambtelijk secretaris van de Centrale Opleidingscommissie (nicole.groenendal@mumc.nl).

 

kwaliteitscyclusvakgroepen


Plan Do Check Act-cyclus
De opleidingsvakgroep verbetert de kwaliteit van de opleiding door een PDCA-cyclus toe te passen. De navolgbaar beschreven PDCA is mede met de resultaten uit andere instrumenten aanleiding tot het delen van de perspectieven op opleidingsthema’s en eventuele problemen, het verkennen van oplossingen, het maken van afspraken over verbeteracties, het bespreken en evalueren van de effecten van die acties en tot slot conclusies over eventuele gewenste vervolgacties. Tijdens een masterclass in januari 2020 voor leden van de auditcommissie van de interne opleidingsaudit, zijn richtlijnen geformuleerd voor deze PDCA (zie bijlage). De P veelal een probleem of een aanleiding tot verbetering, kan bijvoorbeeld volgen uit bevindingen van de RGS of  uit resultaten van andere kwaliteitsinstrumenten. Achtergrond informatie en toepassingen via de MUMC+ Kennisplein tegel.

★ RGS Erkenning en Toezicht
Het RGS evaluatiebezoek wordt verricht in het kader van regulier toezicht van opleiders en opleidingsinstellingen met een erkenning voor onbepaalde tijd. Deze richt zich in de kern op de eigen kwaliteitscyclus van de individuele opleiding. In de voorbereiding op, en tijdens de RGS-evaluatie is een grote rol voor AIOS weggelegd. In deze folder lees je wat die rol inhoudt en hoe je je als AIOS kunt voorbereiden, zowel individueel als samen met je collega. Voor meer informatie en handige links, klik hier

★ Interne Opleidings Audit
In deze bijeenkomst wordt bekeken hoe de vlag erbij hangt in de opleiding: wat gaat goed en waar kunnen we op verbeteren. Deze opleidingsaudit is verplicht, duurt een dagdeel en vindt twee keer per vijf jaar plaats. Er wordt gekeken of de kwaliteit van de opleiding voldoet aan de landelijk gestelde eisen. Als arts-assistent helpen wij je hierop voor te bereiden, zodat je dingen kunt bespreken die je graag verbeterd ziet. Voor meer informatie over de procedure, klik hier. Goed voorbereid de IOA in? Check deze Powerpoint presentatie. 

★ D-RECT
Eén keer per jaar vul je deze digitale vragenlijst in. Met de antwoorden wordt het opleidingsklimaat op je eigen afdeling gemeten. (D-RECT staat voor Dutch Residential Educational Climate Test). Voor een voorbeeld vragenlijst, klik hier

★ MCTQ
Dit is ook een digitale vragenlijst, maar deze gaat over de opleiders. Je vult voor elk lid van de opleidingsgroep een vragenlijst in. De antwoorden van alle arts-assistenten worden tot een geheel samengevoegd en afgezet tegen een zelfevaluatie van betreffend staflid. (MTCQ staat voor Maastricht Clinical Teaching Questionnaire). Voor een praktische handleiding voor het effectief gebruik van de MCTQ, klik hier.

★ Gesprek Opleidingsklimaat
Bij vakgroepen met minder dan 5 A(N)IOS voert een onderwijskundige/ opleidingsadviseur op een veilige manier een gesprek met de A(N)IOS over het opleidingsklimaat. Ongeveer dezelfde onderwerpen als waar een D-RECT en een MCTQ naar vraagt komen aan bod.  Dit gesprek geeft onder ander inzicht in de kwaliteit van het opleidingsklimaat en de kwaliteit van de staf. De A(N)IOS bepalen zelf of de informatie hieruit gedeeld wordt met de opleider(s). Van het gesprek wordt een verslag gemaakt dat in de opleidingsvergadering besproken wordt. Voor een voorbeeld format, klik hier. Voor meer informatie, klik hier.

 Opleidingsreflectiegesprek (ORG)
Tijdens het opleidingsreflectiegesprek worden de, vanuit de vakgroep geformuleerde, opleidingsgerelateerde verbeterdoelen besproken. Onderwerp van gesprek zijn o.a. de voortgang en mogelijkheden van de verbeterdoelen, alsook of en waar nodig bijsturing dan wel ondersteuning gewenst is om deze te halen. Ten minste een AIOS vertegenwoordiger,  beide opleiders van de betreffende vakgroep, de opleidingsadviseur en een lid DB-COC nemen deel aan het opleidingsreflectiegesprek.

 

Sluit de enquête